Klachtenprocedure

Wij hanteren een open, eerlijke en vertrouwde manier van samenwerken. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. KDV Kolkkidz heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Certificaat van Geschillencommissie Kinderopvang

In 2017 waren er geen klachten overde kwaliteit van kinderopvang door Kolkkidz. Daarvoor ontvingen wij een certificaat van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Procedure klachtafhandeling

Interne procedure klachtafhandeling KDV Kolkkidz

Bij voorkeur maakt u als ouder of verzorger een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht schriftelijk indienen bij de leidinggevende Evelyn van der Kolk.

Externe klachtafhandeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouder(s) of verzorger(s) de weg vrij om hun klacht aan te melden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar vindt u ook met welke klachten u er terecht kunt en hoe de procedure verloopt. Voor de behandeling van een klacht brengt men kosten in rekening. U krijgt deze kosten vergoed als uw klacht gegrond blijkt.

Klachtenloket Kinderopvang

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen adviseert ouder(s) of verzorger(s) bij een klacht eerst het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.


.